Adwokat Bydgoszcz Maciej Chmura


Usługi

PRAWO HANDLOWE
 • zakładanie spółek prawa handlowego, w tym rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw,
 • tworzenie oddziałów zagranicznych osób prawnych,
 • przygotowanie wewnętrznej dokumentacji korporacyjnej (np. regulaminy Zarządu, Rady Nadzorczej, etc.),
 • dostosowanie dokumentów korporacyjnych spółki do zasad Corporate Governance (Zasady Ładu Korporacyjnego),
 • dokonywanie zmian umowy spółki lub statutu, w tym związanych z podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego,
 • dokonywanie zmian osobowych w organach spółek,
 • wykonywanie czynności związanych z dostosowywaniem stanu formalno – prawnego spółek do wymogów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 • obsługa transakcji związanych ze sprzedażą udziałów lub akcji, z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony konkurencji oraz nabywania znacznych pakietów akcji w spółkach publicznych,
 • przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • łączenia i podział spółek prawa handlowego,
 • likwidacja spółek prawa handlowego, przygotowanie opinii z zakresu prawa handlowego,
 • analizy stanu prawnego spółek (due diligence),
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym wszelkich zmian danych dokonywanych w spółkach prawa handlowego.
PRAWO RODZINNE
 • sprawy rozwodowe,
 • separacje,
 • alimenty,
 • sprawy dotyczącego podziału majątku wspólnego.
PRAWO KARNE
 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona oskarżonego przed sądem,
 • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (wyrok łączny, środki związane z poddanie sprawcy próbie),
 • reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu nawiązki i naprawienia szkody w postępowaniu karnym,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu sądowym w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentacja klientów w sprawach karnych gospodarczych związanych z odpowiedzialnością członków zarządów spółek kapitałowych.
PRAWO CYWILNE
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów dotyczących obrotu gospodarczego,
 • udział w negocjacjach,
 • przygotowanie projektów umów dotyczących obrotu nieruchomościami,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowanie opinii z zakresu prawa cywilnego.
POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE
 • sporządzanie pozwów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych,
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowań sądowych, arbitrażowych i administracyjnych,
 • przygotowanie dokumentacji przedprocesowej (wezwania do zapłaty, zawezwania do próby ugodowej),
 • sporządzenie apelacji, zażaleń oraz odwołań od decyzji wydanych przez organy administracji publicznej,
 • przygotowanie projektów ugód sądowych i pozasądowych.
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • sporządzanie projektów pism w toku postępowań upadłościowych,
 • przygotowanie projektów pozwów dotyczących wyłączenia poszczególnych składników majątkowychz masy upadłości,
 • sporządzanie wniosków dotyczących zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
PRAWO PRACY
 • przygotowanie pozwów i innych pism procesowych w postępowaniach z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie projektów umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich,
 • opracowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy, tj. regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania.

 

© Kancelaria Adwokacka Maciej Chmura -

adwokat Bydgoszcz

WebDesign: